Dertig jaar geleden leek dit de oplossing:

Waaro zoude w nie d laatst lette va el woor weglate? Zoal u zie geef dez besparin gee noemenswaardig moeilijkhede b he leze. D grafisch onderafdelin va d FN geef i haa jaarversla d volgend cijfer: Jaarlijk worde i Nederlan twe miljar gulde gespendeer aa papie, ink e zetkoste. D gemiddeld lengt va ee Nederland woor i vij letter. D weglatin va d laatst lette geef du allee i Nederlan ee besparin va vierhonder miljoe gulde pe jaa. Eénletterwoorde moete natuurlij gespaar blijve, ander zo ee zi, bijvoorbeel va ee kappe to ee studen me reducti: ‘O, u à f 1?’ i ee typografisc vacuü verdwijne.

He bovenstaand kom ui Opperland taa en letterkund.

Anno nu en hiero:

Nu zi ik me he problee, da mij oudst dochte er milieubewus is. Ze is vegetarisc, houd va diere, denk na over bosse, onrech en heef har voo haa omgevin. Da wi er we een raa uitkome wat to conflicte leid, wan ik be nie vegetarisc, hou op ee ander manie va diere, bosse, rech en zulk dinge.  Ze houd va de iPa en daari vinde we elkaa. Ik prin hee weini omda ik al mij documente sowies bij me he. En is ee iPa ee  milieubewust investerin? Ja, binne ee jaa is de investerin terugverdien.

Pfff, dat betekent, dat ik weer normaal kan schrijven en toch de goedkeuring van mijn dochter krijg.